Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki, és Ön minden esetben elégedett legyen szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Azonban működésünk során előfordulhatnak olyan esetek, amikor Ön és a Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar-Mikrohitelező Zrt.) között véleményeltérés jelentkezik, illetve olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink panasszal élhetnek. A Magyar-Mikrohitelező Zrt. célja, hogy ezeket az eseteket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezze. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat és a Panaszkezelési Szabályzatunkat, melyekkel segítséget szeretnénk nyújtani Önnek az esetleges bejelentésekkel, észrevételekkel és panaszos ügyek kezelésével, valamint ezek eljárási módjával kapcsolatos tudnivalókkal kapcsolatban.

A Magyar-Mikrohitelező Zrt. a panasz kezeléséért külön díjat nem számít fel.

Az ügyfélbejelentések módja

A panasz benyújtására a Magyar-Mikrohitelező Zrt. az ügyfelek igényei alapján több, az ügyfél által választható lehetőséget biztosít, így azt levélben, telefonon, elektronikus úton, személyesen írásban vagy szóban lehetővé teszi.

A panasz benyújtására a Magyar-Mikrohitelező Zrt. az ügyfelek igényei és saját adottságai alapján több, a panaszos által választható lehetőséget biztosít:

 • A panasz benyújtása személyesen írásban vagy szóban a Magyar-Mikrohitelező Zrt. 1143 Budapest, Gizella út 42-44. szám alatti székhelyén, ügyfélfogadási időben minden munkanapon 8 és 16 óra között,
 • Telefonon a Magyar-Mikrohitelező Zrt. központi telefonszámán, a 06-1-220-6901-es telefonszámon, ügyfélfogadási időben minden munkanapon 8 és 16 óra között,
 • Postai úton: 1143 Budapest, Gizella út 42-44 postai címre,
 • Elektronikus úton, a következő e-mail címen: panaszkezeles@mmhzrt.hu mailre történhet.

Ügyfélbejelentés

A Magyar-Mikrohitelező Zrt. – amennyiben azt a panaszos kéri – segíti a panaszost a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. Ennek érdekében – a panaszos kérelmére – a Magyar-Mikrohitelező Zrt. a „Nyomtatvány fogyasztói panaszokhoz” elnevezésű űrlapot (a továbbiakban: panaszügyi nyomtatvány) az egységeiben ingyenesen a panaszosok rendelkezésére bocsátja.

Ha az ügyfél telefonon vagy szóban teszi meg a panaszát és nem fogadja el a panaszt felvevő ügyintéző válaszát, akkor a Magyar-Mikrohitelező Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek a jogszabályban írt határidőben megküldi. A nem személyesen vagy egyébként a benyújtási jogosultság megállapítására nem alkalmas módon történő benyújtás esetén a Magyar-Mikrohitelező Zrt. kérheti a panasz benyújtásának utólagos megerősítését.

Telefonon történt panaszkezelés esetén a Magyar-Mikrohitelező Zrt. biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

A szóban felmerülő panaszokat – amennyiben ez lehetséges – helyben és azonnal orvosolni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált megoldást, gondoskodni kell a panasz írásban történő rögzítéséről, és megfelelő vezetőhöz való továbbításáról.

A Magyar-Mikrohitelező Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek. Ha a határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, akkor, erről tájékoztatni kell az ügyfelet az indok pontos megjelölésével, illetve és lehetőség szerint meg kell jelölni a vizsgálat befejezésének várható időpontját.

A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

Az írásban benyújtott panaszt a Magyar-Mikrohitelező Zrt. minden esetben nyilvántartásba veszi. A Magyar-Mikrohitelező Zrt. különös figyelmet fordít arra, hogy az azonosítás céljából bekért adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán kívüli egyéb adatgyűjtési célt.

A Magyar-Mikrohitelező Zrt. a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

 • neve,
 • szerződésszám, ügyfélszám, illetve pénztári azonosító,
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe,
 • telefonszáma,
 • értesítés módja,
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
 • panasz leírása, oka,
 • ügyfél igénye,
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre, meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Magyar-Mikrohitelező Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az ügyfélbejelentések egyéb lehetséges külső fórumai

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a következő testületekhez fordulhat.

Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777
Tel: +36-40-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu

Lehetőség van továbbá a kijelölt Kormányablakokban a kérelem benyújtására.
Az MNB csak jogszabálysértés (pl. panaszunkra a pénzügyi szolgáltatótól 30 napon belül nem kaptunk választ, vagy a szolgáltató valamely jogszabályon alapuló tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, esetleg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott) esetén járhat el.

Bírósági keresettel a területileg illetékes bírósághoz fordulhat bármely jogsértés esetén

Az illetékes polgármesteri hivatal jegyzője
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Jegyzői titkárság telefonszáma: 06-1-872-9171
E-mail: hivatal@zuglo.hu
Honlap: www.zuglo.hu

Az illetékes kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület
A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatók a www.nfh.hu internetes oldalon.

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: 06-1-472-8900, 06-1-472-8851
Fax: 06-1-472-8905
E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu
Honlap: www.gvh.hu

További információk, dokumentumok

az MNB által kialakított, a Magyar-Mikrohitelező Zrt-hez benyújtható panaszbejelentő nyomtatvány MNB honlapján való elérhetősége:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz#formanyomtatvanyok