Adatvédelem

A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1143 Budapest, Gizella út 42-44., cégjegyzékszám: Cg. 01 10 047395, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23923232-2-42) („Társaság”) a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad áramlásának szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel – Adatvédelmi Szabályzatban rögzítette, valamint a Társaság belső adatvédelmi eljárásait összefoglalta.

A Társaság vállalja, hogy az Adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan Személyes Adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

A Társaság vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a képviselői, munkavállalói, illetve bármely olyan személy, aki a Társaság helyett és/vagy nevében eljár, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint járnak el.

A Társaság vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során az Adatvédelmi Szabályzatában, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

(i) Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

(ii) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

(iii) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);

(iv) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Adatvédelmi tisztviselő:
Név: dr. Marczali Melinda
Ügyvédi Iroda: Marczali Ügyvédi Iroda
Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 190.
Telefon: +36 70 318 3600
E-mail cím: adatvedelem@mmhzrt.hu